Voorwaarden  
 
Algemene voorwaarden voor Maincontracting en Advieswerkzaamheden

Artikel 1 Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor het uitvoeren van maincontracting en advieswerkzaamheden tussen CSG Maincontracting en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 2 Grondslag offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
a. Nadat door CSG Maincontracting de inhoud van de overeenkomst is bevestigd, dit door toezending van de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever, mag CSG Maincontracting ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging van de geoffreerde werkzaamheden volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving CSG Maincontracting door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en de werkzaamheden in de daarbij behorende offerte, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming
a. CSG Maincontracting is gerechtigd zelf de leveranciers te kiezen die zij bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt..
b. CSG Maincontracting zal de opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen door welke leverancier de werkzaamheden zullen worden verricht.
c. Voor onderaanneming ten behoeve van CSG Maincontracting zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De uitvoering zal in overeenstemming met de in de offerte afgesproken werkzaamheden worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan CSG Maincontracting, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het CSG Maincontracting tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen - niet zijnde christelijke of nationale feestdagen Ė van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van de overeengekomen afspraken, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever CSG Maincontracting onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van, indien mogelijk, tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen CSG Maincontracting de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door CSG Maincontracting de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal CSG Maincontracting hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan CSG Maincontracting gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en CSG Maincontracting een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en verbruiksmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. CSG Maincontracting is vrij in zijn keuze van hulp- en verbruiksmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het CSG Maincontracting toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door CSG Maincontracting kosteloos ter beschikking worden gesteld.
d. In overleg met CSG Maincontracting zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van CSG Maincontracting voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object en de wensen zoals deze door de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling zijn verwoord
b. Indien in de in lid a van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van CSG Maincontracting prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van CSG Maincontracting, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan CSG Maincontracting overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal uitgegaan worden van de door de relevante brancheorganisaties opgestelde informatie over de kostenontwikkeling van de diverse facilitaire diensten.
d. Tenzij anders vermeld is, zijn alle prijzen excl. BTW, reisuren en reis- en verblijfkosten.

Artikel 10 Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. Aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom (jaarbedrag).
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op CSG Maincontracting te verrekenen.
f. Tenzij anders afgesproken dient de opdrachtgever 2/12 deel van de in de overeenkomst vermelde jaarkosten bij vooruitbetaling te voldoen. Voor dit bedrag ontvangt u aan het einde van het contract een creditnota.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
a. CSG Maincontracting is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van CSG Maincontracting, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad Ä 1.250.000 per gebeurtenis. Boven Ä 1.250.000 is CSG Maincontracting niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat de aansprakelijkheid van CSG Maincontracting betreft een ander maximumbedrag overeenkomen. De meerkosten van deze aanvullende verzekering zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast.
b. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor CSG Maincontracting tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum bedrag aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiŽle schade en letselschade. CSG Maincontracting is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
c. CSG Maincontracting heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van Ä 100.000 per verzekeringsjaar.
d. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is CSG Maincontracting niet aansprakelijk.
e. CSG Maincontracting aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
f. De opdrachtgever vrijwaart CSG Maincontracting voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
g. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 12 Schadeloosstelling
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van.personeel van CSG Maincontracting met CSG Maincontracting, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beŽindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten CSG Maincontracting om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van CSG Maincontracting dÚÚr de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan CSG Maincontracting een boete van Ä 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst en beŽindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. BeŽindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
- bij opzegging door aannemer: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
- bij opzegging door opdrachtgever:
1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;
2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij sursťance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14 Contractwisseling en werkgelegenheid
a. CSG Maincontracting zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. CSG Maincontracting vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. CSG Maincontracting verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst . CSG Maincontracting zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, als ook bij beŽindiging ervan - voorzover hierbij sprake is van contractwisseling - in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, Ťn om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op ťťn van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het desbetreffende personeel.
c. Voorzover de opdrachtgever, na beŽindiging van de overeenkomst met CSG Maincontracting, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 15 Overmacht
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk - ten hoogste 3 maanden - niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen CSG Maincontracting en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. lndien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 16 Geschillen
a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beŽindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechtiging worden voorgelegd aan Nederlands Arbitrage Instituut of de voorzitter van de kamer van koophandel te Eindhoven. Een geschil is aanwezig, wanneer ťťn van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
b. Behandeling van een geschil door het Nederlands Arbitrage Instituut of de voorzitter van de kamer van koophandel te Eindhoven schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

Artikel 17 Terbeschikkingstelling door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht zo goed en snel mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die nodig zijn . Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Als CSG Maincontracting daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een passende werkplek met telefoonaansluiting en desgewenst een fax- en/of datanetaansluiting.

Artikel 18 geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 19 Intellectuele eigendom
Alle door CSG Maincontracting verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CSG Maincontracting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. CSG Maincontracting behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

April 2004